เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  4123668 การจัดการธุรกิจออนไลน์
  4123677 การทดสอบซอฟต์แวร์
  4123675 ความมั่นคงด้านระบบสารสนเทศ
  4123671 การผลิตสื่อวิดิทัศน์
  4123325 การพํฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4122712 ปฏิบัติการการออกแบบและการจัดการเครือข่าย
  4122711 การออกแบบและการจัดการเครือข่าย
  4122624 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกส์สำหรับงานมัลติมีเดีย
  4122511 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  4122404 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4122320 ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บ
  4122319 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
  4121507 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  4121407 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการคำนวณ
  4121114 ปฏิบัติการการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
  4121113 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
  4121112 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6053106 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6053106 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1
  6024202 ปฏิบัติการพยาบาลสู่วิชาชีพ
  6032103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6032103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6073103 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
  6073103 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
  6073201 การรักษาโรคเบื้องต้น
  6073201 การรักษาโรคเบื้องต้น
  6052101 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
  6052101 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
  6042103 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
  6042103 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
  6023102 การดูแลแบบประคับประคอง
  6023102 การดูแลแบบประคับประคอง
  6023101 นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล
  6023101 นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล
  6021503 การพยาบาลพื้นฐาน
  6021503 การพยาบาลพื้นฐาน
  6011301 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา
  6011301 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา
  6011202 กายวิภาค และสรีรวิทยา 2
  6011104 หลักชีวเคมี
  3011103 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับพยาบาล
  1533204 การเล่าเรื่องดิจิทัล
  1093520 ประวัติศาสตร์และสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
  1043410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  1043410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  1043411 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  1043411 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  1032103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
  1032103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
  1021301 สมรรถนะทางภาษาไทยสำหรับครู
  1021301 สมรรถนะทางภาษาไทยสำหรับครู
  4124910 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4123114 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  4074607 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
  4074335 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
  4073417 หลักวิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4072211 อนามัยสิ่งแวดล้อม
  4121505 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3682101 การจัดการระหว่างประเทศ
  3652206 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
  3642106 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
  5071610 การออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
  5071609 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและการเตรียม
  5071608 โภชนาการมนุษย์และวิทยาศาสตร์การอาหาร
  5071607 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านโภชนาการ
  3574309 การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ในธุรกิจโรงแรม
  3574308 การจัดการธุรกิจสุขภาพในธุรกิจโรงแรม
  3574307 พื้นฐานวิจัยและการสัมมนาในธุรกิจโรงแรม
  3574306 ธุรกิจอาหารและงานครัวในธุรกิจโรงแรม
  3574305 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมืออาชีพในธุรกิจโรงแรม
  3573409 ธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่ง
  3573318 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลในธุรกิจโรงแรม
  3573319 การจัดการการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจโรงแรม
  3573310 การดำเนินงานและการจัดการบาร์และเครื่องดื่ม
  3573307 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม
  3572535 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อความหมาย
  3572533 ภาษาจีนเพื่อการสื่อความหมาย
  3572531 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อความหมาย
  3572310 การควบคุมต้นทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  3572308 การดำเนินงานและการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  3572307 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
  3572306 การดำเนินงานและการัดการงานบริการส่วนหน้า
  3571331 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของนักบริการในธุรกิจโรงแรม
  3571329 ความรู้เบื้องต้นในการบริหารโรงแรมและมาตรฐานโรงแรม
  3571108 จิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการ
  3682208 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม
  3682207 การตลาดระหว่างประเทศยุคดิจิทัล
  1572703 การสนทนาภาษาจีนเชิงธุรกิจระดับต้น
  1552664 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจพิเศษ
  3681201 การจัดการธุรกิจและการค้าจีน-อาเซียน
  3571502 ภาษาจีนระดับต้น
  1551626 ภาษาอังกฤษธุรกิจทั่วไป
  3691101 หลักเศรษฐศาสตร์
  3511401 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม
  3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3512504 ระบบสุขภาพ
  3512505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
  3512303 ทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ
  3512602 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  3514501 ศัพท์สามัญทางการแพทย์
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3513503 การจัดการการตลาดโรงพยาบาล
  3513505 กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์
  3513603 ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
  3512305 การจัดการสำนักงาน
  5071603 โภชนาการมนุษย์
  3514303 ดิจิทัลสำหรับงานเลขานุการ
  3514601 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
  3643306 การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
  3674601 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
  3674802 สัมมนาการจัดก่รธุรกิจค้าปลีก
  3674303 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลึก
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3661101 องค์การและการจัดการ
  3642101 หลักการตลาด
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  3822104 หลักการบัญชี
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
  3643112 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
  3642104 การจัดการผลิตภัณฑ์
  3643901 การวิจัยตลาด
  3643603 การจัดการตราผลิตภัณฑ์
  3643110 การจัดการการตลาดระดับโลก
  3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
  3644603 การวางแผนการตลาด
  3644901 สัมมนาทางการตลาด
  3643602 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
  3643306 การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
  3043602 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง
  3043304 การจัดรายการวิทยุออนไลน์
  3013901 โครงการพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย
  3013501 ความสุขของการเป็นผู้ประกอบการ
  3013402 การบริหารแหล่งทุนเพื่อการผลิตสื่อ
  3003901 สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ
  3003202 นวัตกรรมสื่อสารสุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3042601 ทักษะการเป็นผู้ประกาศ พิธีกร การออกแบบลีลาและการแสดง
  3022601 วารสารศาสตร์ สารสนเทศและการประยุกต์ใช้
  3012501 การสร้างคุณค่าในตัวเองสู่เป้าหมายของชีวิต
  3002302 นวัตกรรมการออกแบบ การพัฒนาร้านค้าออนไลน์และการตลาดออนไลน์ด้านธุรกิจสุขภาพ
  3002202 นวัตกรรมการประกอบธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
  3011501 อารยสันดานความเป็นนักนิเทศศาสตร์
  3011206 การเล่าเรื่องและการสร้างสรรค์เนื้อหา
  3001501 การสร้างผู้ประกอบการสไตล์สตาร์ทอัพ
  3001303 นวัตกรรมการผลิตสื่อจากทุนความเป็นไทย
  1551137 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 1
  3653501 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  3683901 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
  3682101 การจัดการธุรกิจและการค้าจีน-อาเซียน
  3683902 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
  1553111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3692101 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  3683204 การจัดการนำเข้าและส่งออก
  3683201 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวแทนออกของ
  3683103 ภาษาต่างประเทศตามทสถานการณ์โลก
  3652113 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  3623901 การวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3632407 การวิเคราะห์งานและการจำแนกตำแหน่ง
  3623404 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเชิงกลยุทธ์
  3623202 นวัตกรรมและเครื่องมือทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3623104 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
  3623103 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การ
  3634405 การบริหารความมั่งคั่ง
  3634901 สัมมนาปัญหาทางการเงิน
  3634401 การบริหารความเสี่ยง
  3634201 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการลงทุน
  3633101 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3593902 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
  3593207 การบริหารแผนงานและโครงการ
  3593105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
  3594501 ภาษาอังกฤษสำหรบการนำเสนอทางเศรษฐศาสตร์
  3594304 เศรษฐศาสตร์ความคิดเชิงสร้างสรรค์
  3654906 สัมมนาออนไลน์สำหรับธุรกิจดิจิทัล
  3654607 ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล
  3653116 เทคโนโลยีทางการเงิน
  3562403 สำนักงานแบบสมาร์ต
  3653705 การออกแบบสื่อดิจทัล
  3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
  3653212 ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล
  3653104 การวิจัยทางธุรกิจและการประมวลผล้อมูล
  3653006 การสร้่างธุรกิจดิจิทัล
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
  3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  3652002 จริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล
  3661101 องค์การและการจัดการ
  3642101 หลักการตลาด
  3571119 บุคลิกภาพเพื่อการบริการลูกค้า
  3561104 สติและการจัดการความเครียด
  3632103 การเงินธุรกิจ
  3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3572701 พฤติกรรมผู้บริโภค ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าในการบริการ
  3572114 การดำเนินงานของศูนย์บริการลูกค้า
  3563208 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการตอบโต้ทางธุรกิจ
  3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
  3663212 การจัดการคุณภาพ
  3573124 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้า
  3572703 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3574701 การบริหารงานขณะทำงานจริงและผลกระทบ
  3574106 โปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้า
  3574105 นวัตกรรมในกระบวนการบริการ
  2552206 ภาวะผู้นำ
  3661202 การพัฒนาบุคลิกภาพ
  3661201 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางการจัดการ
  3661101 องค์การและการจัดการ
  3662306 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกิจ
  3662103 การจัดโครงสร้างองค์การและการสื่อสาร
  3662102 การวางแผนและการควบคุม
  3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3663218 ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
  3663107 การจัดการสำนักงาน
  3663106 ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  3663104 กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรม
  3663103 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
  3662104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัการข้อมูล
  3664303 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
  3664302 สัมมนาทางการจัดการ
  3664301 การวิจัยทางการจัดการ
  3664208 การประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3664202 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  3664201 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
  3664102 การจัดการความเสี่่ยงและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์
  3663222 การนำเสนอผลงานทางธุรกิจ
  3821502 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ
  3821406 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  3821405 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
  3821108 การบัญชีขั้นต้น
  4112105 สถิติธุรกิจ
  3822401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
  3822201 การภาษีอากร 1
  3822107 การบัญชีต้นทุน 1
  3822106 การบัญชีขั้นกลาง 2
  3823401 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการการปฏิบัติการ
  3823311 การวางแผนกำไรและการควบคุม
  3823310 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  3823301 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
  3823105 การบัญชีขั้นสูง 1
  3824301 การบัญชีภาคปฏิบัติ
  3823312 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับนักบัญชี
  3824902 สัมมนาวิชาชีพบัญชี
  3824501 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี
  3824302 จรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล
  3824101 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
  3691205 เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมสร้างสรรค์
  3691204 ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการองค์การ
  3691203 ความคิดและกระบวนการคิดสร้างสรรค์
  3691202 ภาษาอังเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์
  6024103 ศักยภาพการนำและการบริหารจัดการทางคลินิก
  6024103 ศักยภาพการนำและการบริหารจัดการทางคลินิก
  6023401 การเสริมสร้างสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  6023401 การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  6003103 วิจัยและนวัตกรรม
  6003103 วิจัยและนวัตกรรม
  6073102 การพยาบาลอนามัยชุมชน
  6073102 การพยาบาลอนามัยชุมชน
  6052102 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6052102 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6053105 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
  6053105 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
  ุ6043106 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
  6043106 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
  ุ6042102 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
  6041202 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
  6022406 การสร้างเสริมสุขภาพ
  6022406 การสร้างเสริมสุขภาพ
  6032102 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6032102 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6022305 กระบวนการพยาบาล และการประเมินภาวะสุขภาพ
  6022305 กระบวนการพยาบาล และการประเมินภาวะสุขภาพ
  6042201 การพยาบาลผู้สูงอายุ
  6042201 การพยาบาลผู้สูงอายุ
  6012709 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
  6012608 พยาธิสรีรวิทยา
  6022506 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
  ุ6074204 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
  6011201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
  6011201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  6074204 ปฏิบัติการรักษษโรคเบื้องต้น
  5073637 โภชนาการสำหรับการออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก
  5073633 อาหารไทยพื้นบ้าน
  5072619 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอแบบไม่เป็นทางการ
  5072632 สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทกล้ามเนื้อ
  5072625 การจัดการระบบการบริการอาหารตามหลักโภชนาการ
  5072618 เบเกอรี่และเพสตรี้่เพื่อสุขภาพ
  5072617 ชีวเคมีด้านโภชนาการ
  5072606 การประเมินภาวะโภชนการ
  5071317 ทักษะงานครัวสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
  5071316 การสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายอาหาร
  5071315 การจัดการวัตถุดิบอาหาร
  5071103 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
  5072346 เครื่องดื่ม
  5072337 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารยุโรป