เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  4094410 คณิตวิเคราะห์
  4094604 ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนคณิตศาสตร์
  4094411 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
  4064701 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  4144902 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4144601 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและบริการความงาม
  4144115 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพความงาม และเครื่องสำอาง
  4144113 ความปลอดภัยและการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4143502 ปฏิบัติการสุคนธศาสตร์
  4143501 สุคนธศาสตร์
  4143404 ปฏิบ้ติการตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผมและเล็บ
  4143403 การตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผมและเล็บ
  4143142 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4143141 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและศาสตร์ชะลอวัย
  4143113 การดูแลความงามและบุคลิกภาพ
  4143112 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
  4143111 กฎหมาย จริยธรรม และการคุ้มครองผู้บริโภคทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4143109 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง
  4143105 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142401 ปฏิบัติการการตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น
  4142105 การตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น
  4142103 ชีววิทยาเของเซลล์
  4141301 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4011315 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
  4011314 ฟิสิกส์ทั่วไป
  4124911 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4124606 การออกแบบตัวเชื่อมประสานสำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ
  4124605 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับงานดิจิทัลมีเดีย
  4123919 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4123918 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีสื่อผสมและการพัฒนาเกม
  4123916 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบชาญฉลาด
  4123722 การออกแบบเครือข่าย
  4123721 ความมั่นคงของเครือข่าย
  4123699 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์
  4123697 แอนิเมชัน 3 มิติ
  4123693 การตัดต่อเสียงและวีดิทัศน์สำหรรับงานดิจิทัลมีเดีย
  4123692 การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ
  4123691 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4123690 อินเทอร์เนตของสรรพสิ่ง
  4123689 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
  4123684 การบริหารฐานข้อมูล
  4123683 เว็บเซอร์วิสและการประยุกต์ใช้งาาน
  4123682 การทำเหมืองข้อมูล
  4123680 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันชั้นสูง
  4123679 เครือข่ายหน่วยประสาท
  4123319 การทดสอบซอฟต์แวร์
  4122708 ภาษาแอสเซมบลีและไมโครโพรเซสเซอร์
  4122619 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
  4122212 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  4122113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  4121506 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  4121110 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4121109 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
  4121107 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
  4224801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
  4024908 โครงการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีเคมี
  4121805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4121504 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
  4123668 การจัดการธุรกิจออนไลน์
  4123677 การทดสอบซอฟต์แวร์
  4123675 ความมั่นคงด้านระบบสารสนเทศ
  4123671 การผลิตสื่อวิดิทัศน์
  4123325 การพํฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4122712 ปฏิบัติการการออกแบบและการจัดการเครือข่าย
  4122711 การออกแบบและการจัดการเครือข่าย
  4122624 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกส์สำหรับงานมัลติมีเดีย
  4122511 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  4122404 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4122320 ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บ
  4122319 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
  4121507 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  4121407 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการคำนวณ
  4121114 ปฏิบัติการการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
  4121113 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
  4121112 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6053106 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6053106 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1
  6024202 ปฏิบัติการพยาบาลสู่วิชาชีพ
  6032103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6032103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6073103 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
  6073103 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
  6073201 การรักษาโรคเบื้องต้น
  6073201 การรักษาโรคเบื้องต้น
  6052101 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
  6052101 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
  6042103 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
  6042103 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
  6023102 การดูแลแบบประคับประคอง
  6023102 การดูแลแบบประคับประคอง
  6023101 นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล
  6023101 นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล
  6021503 การพยาบาลพื้นฐาน
  6021503 การพยาบาลพื้นฐาน
  6011301 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา
  6011301 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา
  6011202 กายวิภาค และสรีรวิทยา 2
  6011104 หลักชีวเคมี
  3011103 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับพยาบาล
  1533204 การเล่าเรื่องดิจิทัล
  1093520 ประวัติศาสตร์และสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
  1043410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  1043410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  1043411 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  1043411 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  1032103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
  1032103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
  1021301 สมรรถนะทางภาษาไทยสำหรับครู
  1021301 สมรรถนะทางภาษาไทยสำหรับครู
  4124910 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4123114 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  4074607 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
  4074335 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
  4073417 หลักวิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4072211 อนามัยสิ่งแวดล้อม
  4121505 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3682101 การจัดการระหว่างประเทศ
  3652206 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
  3642106 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
  5071610 การออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
  5071609 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและการเตรียม
  5071608 โภชนาการมนุษย์และวิทยาศาสตร์การอาหาร
  5071607 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านโภชนาการ
  3574309 การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ในธุรกิจโรงแรม
  3574308 การจัดการธุรกิจสุขภาพในธุรกิจโรงแรม
  3574307 พื้นฐานวิจัยและการสัมมนาในธุรกิจโรงแรม
  3574306 ธุรกิจอาหารและงานครัวในธุรกิจโรงแรม
  3574305 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมืออาชีพในธุรกิจโรงแรม
  3573409 ธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่ง
  3573318 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลในธุรกิจโรงแรม
  3573319 การจัดการการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจโรงแรม
  3573310 การดำเนินงานและการจัดการบาร์และเครื่องดื่ม
  3573307 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม
  3572535 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อความหมาย
  3572533 ภาษาจีนเพื่อการสื่อความหมาย
  3572531 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อความหมาย
  3572310 การควบคุมต้นทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  3572308 การดำเนินงานและการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  3572307 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
  3572306 การดำเนินงานและการัดการงานบริการส่วนหน้า
  3571331 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของนักบริการในธุรกิจโรงแรม
  3571329 ความรู้เบื้องต้นในการบริหารโรงแรมและมาตรฐานโรงแรม
  3571108 จิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการ
  3682208 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม
  3682207 การตลาดระหว่างประเทศยุคดิจิทัล
  1572703 การสนทนาภาษาจีนเชิงธุรกิจระดับต้น
  1552664 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจพิเศษ
  3681201 การจัดการธุรกิจและการค้าจีน-อาเซียน
  3571502 ภาษาจีนระดับต้น
  1551626 ภาษาอังกฤษธุรกิจทั่วไป
  3691101 หลักเศรษฐศาสตร์
  3511401 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม
  3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3512504 ระบบสุขภาพ
  3512505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
  3512303 ทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ
  3512602 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  3514501 ศัพท์สามัญทางการแพทย์
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3513503 การจัดการการตลาดโรงพยาบาล
  3513505 กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์
  3513603 ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
  3512305 การจัดการสำนักงาน
  5071603 โภชนาการมนุษย์
  3514303 ดิจิทัลสำหรับงานเลขานุการ
  3514601 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
  3643306 การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
  3674601 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
  3674802 สัมมนาการจัดก่รธุรกิจค้าปลีก
  3674303 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลึก
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3661101 องค์การและการจัดการ
  3642101 หลักการตลาด
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  3822104 หลักการบัญชี
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
  3643112 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
  3642104 การจัดการผลิตภัณฑ์
  3643901 การวิจัยตลาด
  3643603 การจัดการตราผลิตภัณฑ์
  3643110 การจัดการการตลาดระดับโลก
  3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
  3644603 การวางแผนการตลาด
  3644901 สัมมนาทางการตลาด
  3643602 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
  3643306 การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
  3043602 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง
  3043304 การจัดรายการวิทยุออนไลน์
  3013901 โครงการพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย
  3013501 ความสุขของการเป็นผู้ประกอบการ
  3013402 การบริหารแหล่งทุนเพื่อการผลิตสื่อ
  3003901 สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ
  3003202 นวัตกรรมสื่อสารสุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3042601 ทักษะการเป็นผู้ประกาศ พิธีกร การออกแบบลีลาและการแสดง
  3022601 วารสารศาสตร์ สารสนเทศและการประยุกต์ใช้
  3012501 การสร้างคุณค่าในตัวเองสู่เป้าหมายของชีวิต
  3002302 นวัตกรรมการออกแบบ การพัฒนาร้านค้าออนไลน์และการตลาดออนไลน์ด้านธุรกิจสุขภาพ
  3002202 นวัตกรรมการประกอบธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
  3011501 อารยสันดานความเป็นนักนิเทศศาสตร์
  3011206 การเล่าเรื่องและการสร้างสรรค์เนื้อหา
  3001501 การสร้างผู้ประกอบการสไตล์สตาร์ทอัพ
  3001303 นวัตกรรมการผลิตสื่อจากทุนความเป็นไทย
  1551137 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 1
  3653501 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  3683901 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
  3682101 การจัดการธุรกิจและการค้าจีน-อาเซียน
  3683902 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
  1553111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3692101 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  3683204 การจัดการนำเข้าและส่งออก
  3683201 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวแทนออกของ
  3683103 ภาษาต่างประเทศตามทสถานการณ์โลก
  3652113 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  3623901 การวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3632407 การวิเคราะห์งานและการจำแนกตำแหน่ง
  3623404 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเชิงกลยุทธ์
  3623202 นวัตกรรมและเครื่องมือทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3623104 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
  3623103 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การ
  3634405 การบริหารความมั่งคั่ง
  3634901 สัมมนาปัญหาทางการเงิน
  3634401 การบริหารความเสี่ยง
  3634201 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการลงทุน
  3633101 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3593902 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
  3593207 การบริหารแผนงานและโครงการ
  3593105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
  3594501 ภาษาอังกฤษสำหรบการนำเสนอทางเศรษฐศาสตร์
  3594304 เศรษฐศาสตร์ความคิดเชิงสร้างสรรค์
  3654906 สัมมนาออนไลน์สำหรับธุรกิจดิจิทัล
  3654607 ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล