หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559
ข่าว ณ วันที่ : 2017-12-18
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โดย ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในที่ประชุม 
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส