หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 9 หัวข้อ การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและการบูรณาการเข้ากับการเรียนในยุค thailand 4.0
ข่าว ณ วันที่ : 2017-12-14
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 9 หัวข้อ การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและการบูรณาการเข้ากับการเรียนในยุค thailand 4.0
โดยเสวนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย