หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมตรวจผลงานนักศึกษา SDU Innovation by young bloond รายวิชาความเป็นสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-12-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมตรวจผลงานนักศึกษา SDU Innovation by young bloond รายวิชาความเป็นสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย