หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(20)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-12-07
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(20)/2560
โดยมีวาระสำคัญเรื่องการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามให่้คณาจารย์ทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น  การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการดำเนินงานของหลักสูตร/สาขาวิชาในปัจจุบันของคณะ/โรงเรียน
ณ ห้องประชุมลิขิต 1  โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น.