หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 7 หัวข้อประสบการณ์การเข้าร่วมการจัดการเรียน การสอนแบบ Project-base ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
ข่าว ณ วันที่ : 2017-11-16
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 7 หัวข้อประสบการณ์การเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-base ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
 โดยเสวนากร นายปฐวี  สักกะตะ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00-16.30  น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3