หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ วางแผนรวยก่อนเกษียณ
ข่าว ณ วันที่ : 2017-11-16
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ วางแผนรวยก่อนเกษียณ โดยเสวนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทินพร  แรมวัลย์
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3