หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา (Suan Dusit Innovation by Young Blood) รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2017-11-08
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา (Suan Dusit Innovation by Young Blood)
รายวิชาความเป็นสวนดุสิต โดยมีดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม
ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน  2560 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส