หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11(19)/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-11-07
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(19)/2560
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลงานที่ประสบความสำเร็จของคณะ/โรงเรียน (คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ)
หลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ณ ห้องประชุมลิขิต 1  โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.