หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 7 หัวข้อ อาหารสมดุลย์
ข่าว ณ วันที่ : 2017-10-19
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 7
หัวข้อ อาหารสมดุลย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  นันทรักษ์ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.30 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต