หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมผู้ประสานงานรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559
ข่าว ณ วันที่ : 2017-10-19
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมผู้ประสานงานรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
โดยมีวาระสำคัญ อาทิเช่น สรุปภาพรวมการจัดการเรียนการสอนความเป็นสวนดุสิต รายงานการประสานงานข้อสอบ GE ทุกรายวิชา
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 2