หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมครั้งที่ 1(2)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-10-10
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมครั้งที่ 1(2)/2560
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ เป็นประธานในที่ประชุม  มีวาระสำคัญอาทิ อนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3/2559 จำนวน 2 คน อนุมัติวันที่ 22 สิงหาคม 2560     
ในวันทื่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ conference room 3 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ