หัวข้อข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมหารือร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอบเขตของงานรายการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา (SDU-EDU 4.0) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 5 ปี
ข่าว ณ วันที่ : 2017-10-10
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมหารือร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ขอบเขตของงานรายการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา (SDU-EDU 4.0) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 5 ปี
โดยมี ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30- 10.30 น.  ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย