หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะทำงานประสานงานดำเนินการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าว ณ วันที่ : 2017-10-05
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะทำงานประสานงานดำเนินการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยมีนายสุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม 
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน