หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2(3) 2559
ข่าว ณ วันที่ : 2016-09-14
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2(3) 2559 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ/โรงเรียน โดยมีวาระสำคัญคือ พิจารณาคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559