หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดี ครั้งที่ 10(18)/2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-10-03
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(18)/2560
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปข้อมูลหลักสูตรและการดำเนินการพัฒนาปรับปรุง ปีการศึกษา 2560-2562  สรุปภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เปิดภาคการศึกษา 15 สิงหาคม 2560 (ระบบ AEC) 
สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระบบ AEC)
ณ ห้องประชุมลิขิต 1  โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.