หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA)
ข่าว ณ วันที่ : 2017-09-26
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA)
นำโดย ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการต้อนรับคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2559
ประกอบด้วย ดร.กชกร  ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ (ประธานคณะกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล (กรรมการ)
นางสาวจีรวรรณ บุญพิทักษ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เลขานุการ) เวลา 08.30-16.00 น. ณ 335 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต