หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะทำงานทวนสอบการจัดทำ มคอ.3-6 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้ง 2/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-09-25
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะทำงานทวนสอบการจัดทำ มคอ.3-6 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้ง 2/2560
โดยมี ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญอาทิ เช่น ข้อมูลการจัดส่งรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องปนะชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต