หัวข้อข่าว : การประชุมคณะทำงานการจัดทำ มคอ.3-6
ข่าว ณ วันที่ : 2017-09-07
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำ มคอ.3-6 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
โดยมีวาระสำคัญ อาทิเช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทวนสอบการจัดทำ มคอ.3-6 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ข้อมูลการจัดส่ง มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 ส.ค. 2560)
ณ ห้องประชุม Conference Room 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น.