หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 9(17)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-09-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(17)/2560
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ข้อมูลรายวิชาที่จะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active learning ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2560)
สรุปภาระงานสอนของอาจารย์ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2560)
สรุปข้อมูลจำนวนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ที่นำส่งมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ ห้องประชุม Conference Room 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.