หัวข้อข่าว : ประชุมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS)
ข่าว ณ วันที่ : 2017-08-10
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม รองคณบดีจากทุกคณะ/โรงเรียน โดยมีวาระสำคัญ การพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS)
โดยข้อมูลการนำเสนอเข้าที่ประชุมจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย