หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6) และรายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6)
ข่าว ณ วันที่ : 2017-08-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6) และรายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6)
โดยมี ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
วันศุกร์ที่ 4  สิงหาคม 2560 เวลา 08.45-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย