หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8) และรายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8)
ข่าว ณ วันที่ : 2017-08-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8)
และรายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8) โดยมี ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
วันศุกร์ที่ 4  สิงหาคม 2560 เวลา 08.45-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย