หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเรื่องการจัดสรรปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-08-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเรื่องการจัดสรรปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายสุทัน  มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน