หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(2-4-6)
ข่าว ณ วันที่ : 2017-08-01
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(2-4-6)
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย