หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแนวการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ Active GE lecturers for active learning”
ข่าว ณ วันที่ : 2017-07-26
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแนวการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ" กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "Active GE lecturers for active learning”
โดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด บรรยายเรื่อง General Education เพื่อการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์
อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ บรรยายเรื่อง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Active Learning อาจารย์สันติ จิตระจินดา บรรยายเรื่อง การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต