หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดโครงการอบรมหัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ในสภาพแวดล้อมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)”
ข่าว ณ วันที่ : 2017-08-02
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดโครงการอบรมหัวข้อ
"การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในสภาพแวดล้อมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)”
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 833 อาคาร 8 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต