หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ Active learning : simply to variety
ข่าว ณ วันที่ : 2017-07-20
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการครั้งที่ 4 หัวข้อ "Active learning : simply to variety
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.30 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต