หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
ข่าว ณ วันที่ : 2016-08-11
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร. สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการเรียน
การสอนสำหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
"การพัฒนาการเรียนการสอน และบุคลากรด้านการเรียนการสอน" และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนะนำและทดลองการใช้งาน
"Applications สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน"  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต