หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 7(15)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-07-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(15)/2560
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กิจกรรมวิชาการประจำเดือนกรกฎาคม 2560  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วย อาจารย์พิเศษ พ.ศ.2560
ละรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่สมัครสอนในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 (กรณีหมดสัญญาจ้าง) 
ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.