หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(6)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-07-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(6)/2560
โดยมีวาระสำคัญอาทิเช่น บัญชีสรุปจำนวนและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (เดิม) (อนุมัติวันที่ 4 กรกฎาคม 2560)
ข้อมูลนักศึกษาที่ไม่ได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษาและสาเหตุที่ไม่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย