หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชุมหารือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-07-03
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมหารือร่วมกับสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมและกองพัฒนานักศึกษา
ถึงแนวทางการจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษา รหัส 60 เพื่อนำข้อสรุปนำเสนอที่ประชุมคณบดีต่อไป
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย