หัวข้อข่าว : เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”
ข่าว ณ วันที่ : 2017-06-15
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการครั้งที่ 3 หัวข้อ “ต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 14.30 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต