หัวข้อข่าว : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
ข่าว ณ วันที่ : 2017-05-31
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บรรยายหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”  
เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต