หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐครั้งที่ 1(1)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-04-27
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐครั้งที่ 1(1)/2560
โดยมี ดร.ยุธยา อยู่เย็น ประธานในที่ประชุม มีวาระสำคัญ อาทิ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ......./2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  แนวทางการดำเนินงาน โครงการอบรม“ติวสรุปก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน) ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา”ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 27  เมษายน  2560  เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม KM อาคาร 1 ชั้น 2