หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา หัวข้อ “สร้างผลงานให้สร้างสรรค์ เรียนให้สนุก ในยุค Thailand 4.0”
ข่าว ณ วันที่ : 2017-04-24
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์
หัวข้อ “สร้างผลงานให้สร้างสรรค์ เรียนให้สนุกในยุค Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 – 16.30 น.