หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ หัวข้อ กระบวนการบูรณาการ STEM ในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
ข่าว ณ วันที่ : 2017-04-24
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ หัวข้อ กระบวนการบูรณาการ STEM ในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 เมษายน 2560