หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อม การสอนรายวิชาคุณค่าของความสุข
ข่าว ณ วันที่ : 2021-12-03
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา 
จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอนรายวิชาคุณค่าของความสุขและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบออนไลน์