หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 4(12)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-04-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(12)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กิจกรรมวิชาการประจำเดือนเมษายน 2560 จำนวนนักศึกษาประจำเดือนเมษายน 2560 
รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้อนุมัติสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2560
แนวทางและแผนของคณะ/โรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ฯลฯ
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 เมษายน   2560