หัวข้อข่าว : การประชุมอาจารย์ผู้พัฒนารายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ข่าว ณ วันที่ : 2021-11-17
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้พัฒนารายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
โดยมอบแนวทางการปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการสอนและรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต