หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ปีการศึกษา 2563
ข่าว ณ วันที่ : 2021-08-13
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้การต้อนรับ
รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ 
และมีผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นกรรมการในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance)
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน  (1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)
ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams