หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ข่าว ณ วันที่ : 2021-06-28
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ผศ.ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(16)/2564
โดยมีวาระสำคัญ บัญชีสรุปจำนวนและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อนุมัติวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ) จำนวน 396 คน 
ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่รออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาและสาเหตุที่รออนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 564 คน
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน และออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams