หัวข้อข่าว : การประชุมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ข่าว ณ วันที่ : 2021-06-25
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม
การเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย