หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2564
ข่าว ณ วันที่ : 2021-06-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2564  
โดยมีวาระสำคัญ เช่น แต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและขั้นตอนการดำเนินการ 
การเตรียมการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams