หัวข้อข่าว : รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล
ข่าว ณ วันที่ : 2021-04-09
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการ 
4000115 ใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล โดยมีวาระเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมในรายวิชา การวัดและประเมินผล 
เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ณ ห้อง Smart Classroom 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 วันที่ 9 เมษายน 2564