หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อ อนุมัติสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2564
ข่าว ณ วันที่ : 2021-03-30
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2564
โดยมี ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม  
โดยมีวาระสำคัญ อาทิ  บัญชีสรุปจำนวนและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 2/2563 อนุมัติวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวน 398 คน
ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่รออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาและสาเหตุที่รออนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จำนวน 9 คน 
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส