หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัด ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความสวนดุสิต ครั้งที่ 2/64
ข่าว ณ วันที่ : 2021-03-29
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2564
 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานผู้รับผิดชอบการพัฒนารายวิชาและทีมงาน
 ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนการสอน/กิจกรรม/ใบงาน 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน หน่วยที่ 2
 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต