หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี ครั้งที่ 1(52)/2564
ข่าว ณ วันที่ : 2021-02-24
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2564  
โดยมีวาระสำคัญ เช่น แต่งตั้งคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและคณะพยาบาลศาสตร์  
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
แนวทางการปรับแผนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564 
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.