หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9/2563
ข่าว ณ วันที่ : 2020-12-16
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2563  
โดยมีวาระสำคัญ เช่น ติดตามการดำเนินงานการพัฒนางานวิชาการ คณบดีทุกคณะ/โรงเรียน 
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) หรือ ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.